Global - Geo, s.r.o.
GEOLOGIE A GEOTECHNIKA

Služby

 

Inženýrská geologie

V této oblasti se zaměřujeme na průzkumné práce pro veškeré stavby projektované či realizované našimi zákazníky. Jedná se o pozemní stavby / haly, bytové domy, rodinné domy, sportovní areály ap., mostní konstrukce, železniční a silniční stavby, stavby inženýrských sítí a návazných objektů čistíren odpadních vod a vodojemů, podzemní stavby a stavby odpadového hospodářství.

 

Hydrogeologie

V oboru zpracováváme návrhy průzkumných prací pro výše uvedené stavby, projekty pro individuální a veřejné zdroje zásobování / studny /, projekty pro vrty primárních kolektorů tepelných čerpadel. Dále zajišťujeme realizaci těchto projektů včetně jejich odborného dozoru. V rámci výstavby jímacích objektů / studní / a vrtů pro tepelná čerpadla zajišťujeme díky širokému spektru spolupracujících vrtných firem jejich komplexní dodávku včetně vystrojovacích prací, čerpacích a tlakových zkoušek a závěrečného zpracování. Zejména při realizaci vrtaných studní se snažíme vyhledání optimálního řešení pro zákazníka z pohledu jeho potřeb ve vztahu k ceně a funkčnosti díla ve smyslu kréda "nejprve hluboce myslet, pak až hluboko vrtat".

 

Geotechnika

V rámci prací provádíme kontroly zhutnění a únosnosti lehkou dynamickou deskou LDD 100, statickou zatěžovací deskou a odběry technologických a neporušených vzorků zemin pro stanovení objemové hmotnosti metodiky Proctor standart. Naši odborníci zjištěné výsledky vyhodnocují a případně navrhují potřebná sanační opatření. Nespornou výhodou je tak přímá účast geologa, která umožňuje prakticky okamžitou reakci na výsledky měření. Pro zhotovitelské a projekční firmy, případně investory, dále zajišťujeme geologické a geotechnické dozory. Samozřejmostí jsou vzorkovací a vyhodnocovací práce při návrzích a realizacích konstrukčních těles násypů, podloží skládek odpadů a vodních staveb.

vrtná souprava